AskizON.ru - сайт о Хакасии и ее коренном населении... История, Культура, Быт, Достопримечательности...
AskizON INFO

AskizON INFO

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Адрес сайта:

Кӧңнім тамӌыхтары - Топоев П.Я. Абакан. 2003 г.

Чуртастаң кизекти алылған чоох.

- Пғаң, чоохтар хабында1 хынығ ниме пар ба? Истіп аларӌых.

- Хынығ тее? Нымах чарир ба? Че, нымах исчең кічіг тузьщ ирт парған даа полза, истіп ал. Кӧг тириинеңер.

- Че-дек, истіпчем, ағаң!

- Сағаа сурығ: парчатханның пазы пар, полчатханның узарааны пар нимес пе?

-Полардаа.

- Полар нимес, пар осхас андағ Чуртас Ондайы...

Пурунғы Хоосчының кӧрізі хоостыра пазап кӧрим нымахты.

- Кем ол Хоосчы?

-Хоосчы -ол Чайаачы.

 

Пу Чарыхта - чурттығ чирібісте, хаӌан-да nip дее ниме чох полтыр, Ээн-Хоол. Ол ниме-ноо чохтын, ады Улуғ Сымзырых полтыр.

- Че, хайдағ полған ол тустағы Чуртас nip дее ниме чохта?

- Чуртас? Пістің сағызыбыста, хараабыста Чуртастың пілдірчеткені уғаа кӧп паза аймах. Чуртастаңар піліс пар, че аны оңарып аларға кирек. Хазых ла ползабыс, Ӧзіп алзаң паза ир синіне читсең, арса, син позыңның сурииңа позыңох нандыр пирерзің.

_?!

 

- (Інаң Тігі Чарыхтаң ол Улуғ Сымзырыхха сағылыстың Сағыны сыхтыр.

 

Гузы читкенде, ол Сағын, сабьш киліп, Чара Чачыраптыр, кӱзӱрт-хазыртидіп.

- Пу полчатхан хайхасты хайди оңарим, ағаң?

- Паза nip Чуртас Ондайы пар осхас, пір ниме ікее чарылчатса, хайдағ-да танығлар полча, суум-саам.

- Ол танығларны хайди одарим?

- Андағ алай ағаа тӧӧйлер сыбыра синің ибіре. Сизін, оол.

 

Кӱзӱрт-хазырт амыраан соонда, ол Ээн-Хоолда Улуғ Суғ турыбыстыр.

-Суғ?

-Я, Суғ.

- Суғдаң прай ниме тӧріпче нимес пе? Алай Суғ полызиинаң?

- Хайдағ чапчаңзың! Хайди сизініп алдың?

- Харахсындым.

 

- Чыыл партыр ол Улуғ Суғ nip Улуғ Хазанға.

 

(Інаң Хамыснаң ол Суғ пулғал сыхтыр.

- Ноо ниме таныхтапча Хазаннаң Хамыс?

- Хазаннаң Хамыс - ол Иненің алтьш Ымайьш паза Аданъщ кӱмӱс Паханын.

 

Улуғ Хамы с идер киректі идіп Хазаннаң сығып, кӧдірілтір

 

Хамыстаң Суғ тамңылап сыхтыр.

Ол тамч^іхтардаң ибіркізі пӱт партыр, кӧрінмес ниме-ноолар, хуттар паза тоғызынӌы тамӌығынаң - кізі худы.

 

Ол Улуғ Суғ пулғалыс айланңығын тохтатпин Хан Тигір полыбыстыр.

 

Хамыс, тізең, Суғ-Чирібіске ӧртегес

полыптӱстір.

Илееде чӱс чӧртір ол Ӧртегес, уйа салынӌаң орьшға чохсыньт, суғ тӱбіне чидіп, тумзиинаң Ноо Ниме-де хаап, сығартыр Суғ ӱстӱнзер. Ол Ниме-Ноо Чир полтыр. Ол тустаң Суғ-Чирібіс Чир-Суубыс ііп адалча.

 

Анаң Чир-Суубысха Хан Тигірдең хуттар тӱстірлер, олардаң тӧріп, ӧстірлер оттар, ағастар, аң-хустар, кізілер. Ол туста кізі позын ибіркі Чир-чайааннаң чара тудынмач;аң, тиктең не чонда чоохтанминдырлар:

Идімминің чирдең,

Тамырларым ағастамырларынаң,

Сӧӧктерім тастаң,

Ханым тірігсуғдаң,

Худым тигірдең,

Састарым оттаң,

Сағызым чилдең,

Харахтарым кӱнсузы...

Кізі кӧңні Чир-чайаанның хайхастығ ӱні. Чир-чайаанның чарых ӱнін чонға читірер хайдағ-да ондай кирек полыбысхан осхас.

- Я,я. Хайдағ даа киртіністіглер, постарының Чайааннарынзар сарын-кӧг паза кӧг тиріглері хоостыра айланчалар ба?

- Орта танығ. Анаң андар ис.

 

Сынап таа тіпчелер, хас-хаӌанох кізі чуртазына пурунғы хамыс, кӧг тирии полып, кӧрінмес чирдең килтір, пу чарыхта хомыс полыбыстыр. Аннаңар мындағ чоох кипке ьсіртір.

- Чуртаптырлар ах-чарыхта, аң-хусха пай тайға чиріңде ікі аңчы. Пик чурттығ полтырлар нандылар, “чоллығ” аңӌылар - тайғаа сыхсалар, ибзер хуруғ айланмаӌаңнар. Синін піліп, аң-хус атьш чуртааннарны тайға даа хыйыхтабинчаттыр.

Нанчыларның чурттары ағын суғның ікі пасха чарларында туртыр. Чоох пазында чараттырлар олар, кӱстерін сынап, суғ кизіре пір тахта пӱдірерге. Пірсі - пір чардаң, ікінчізі - пасхазынаң. Кем ортызына пурун чидер, анзы артыхха саналар. Паза nip чоох полтыр оларның: тоғыс тоозылғанчд чоохтаспасха, пір сӧснең дее алыспасха.

Тоғыс пасталып, тоозьшарға чағын полған. Ол туста, нанчылар хайхастығ ӱн ис салтырлар. Ӱнге орта парып, кӧрзелер, хайдағ-да хыс кізі, холда ноо-нимеде тудып, аны ӱннендірче. Нанчылар, аны истіп, хайхап, суртырлар: “Кемзің син, ноо-нимедір холыңда?” Хыс кізі, оолларны кӧріп, чоохтантыр: “Чоохтанған чоохха турыспадьщар, пирген сӧсті пиктебедіңер. Сыныхтағ ирт полбадыңар.” Іди чоохтана, хыс кізі, холда тутхан нимені хайаа саап, чіде халтыр айас кӱнде.

Хайаа сапхан орьшда ооллар іс кӧр салтырлар. Ол чіт парған хыстың холында полған нименің ізі полтыр. Ікі оол, істі хобырып алып, хамысха тӧӧй ниме чазап алтырлар.

Ол тусгаң пеер пу чарыхтағыларнъщ чуртазына кіріір ол тиріг, кӧг тирииполып.

 

Чир-Суғларын аарлап чуртаан нандыларның чӧптері чонда халтырох. Хакас чонның сағызы-кӧгізі олох ла. Пу Чарых чайалчатханда, нинӌе пар-чох нимее тын пирілтір.

Тағлар, суғлар, тайғалар - прайзы тъшнығлар. ЬСізі прай ол тыннығ нимелернең пір чӧптіг, пір сағыстығ, ынағ чуртирға сағынчаң.

Пу Чарых чайалчатханда, прай нимее хут тӱстір. Аннаңар кӧг тириине чарир ағас табылза паза аны узурар алнында, ағасха хут Тӱзіргенні, аны ӧскірген Тағ-Чирні, суғарған Суғны, тьпшс пирген Киині, чылығ пирген сустығ Кӱнні, абытхан Ай Чарыхты алғыстирға, олардаң хайди даа чарадығ сурирға кирек. Кӧг тирии полар-полбас ағастаң иділбинчеггір. Ол ағасты чылығларда таап салып, хысхы соохтарда узурып аларға кирек. Тазылада соохтарда ағаста сых асхынах полчадыр.

Кӧг тириин идер ағас ағын суғның суулазы истілбес чирде харнаң, наңмырнаң чуулып, Соохха сохтырған, хамчылатхан поларға кирек. Чонда хайди тидірлер зе: “Ылғабин ӧскен кізі чоғыл”. Аннаңар даа кӧп иреені, хыйалны кӧрген кізі пик полча, чуртасха маң пирбинче.

Ағас таа андағох нимес пе зе? Андағ ағастаң иткен кӧг тириинің ӱні дее тың, хоос паза пай. Ағас - ол ііріг ниме. Ағаа прай кӧңніңні, кӱзіңні салып, тоғынзаң, ол сағаа ідӧк хыныснаң нандырар.

 

Улуғ Хамыстың пастағы омазы - ӧртегес полтыр. Кізі тамахсын парза, самнахта кӧрінедір, хомзыныс-ӧрініс полза, сағыс-кӧңні чарытчаң кӧг тириинде кӧрінедір.

Хомыстың пӱдізі хусха тӧӧй. Пар аньщ пазы, кӧксі, харны, кӧчігі, хузурии.

- Ағаң, ноға ӧртегес? Пу чирде чуртапчатханнар аат хусты улуғлапчалар нимес пе?

- Анзы андағох. Че, аат хустың чооғы пасха. Чонда пар піліс чоохтапча ӧртегестеңер, анзынаң таласполбас.

 

Аныңомазы пурунғыдаң килген, хадан: “.. .Чирі пасти пӱдерде полды,

Чизі пасти тазардаполды,

Хаңанулуғ путхалысполғанда,

Хаӌан оңархызы паза тискеркізі

чохполғанда,

Хаңан чуртас паза ӧлім пір полғанда... ”

 

- Jlj ағаң, хынығ чоох, нымах таа тіп полбассың, кип-чоохха киліс парча.

- Че, андағ даа ползын. Кӧр кӧреең кӧг тиріглер пӱдізін, сілиин сомнарда. Пістің ӧбекелерібіс чайаан хомысты. Аның чапхызы полчдң ағастаң алай теердең. Хыллар полӌаңнар сиирдең, ічегедең паза ат хузуриинаң альшған хыллардаң.

- Таңнастығ. Че, кӧр кӧреең зе нымахтаң сых килген хомыс сомнарьт.

Че, кӧр кӧреең зе.

• •

Узілбес тамыр

• •    ••    А

учун!

• •

Уребес чурт

• • •• § учун !

(Хакас чонының ызых сӧстері)

 

Чӧскін чилнең чӧптіг суулазып,

кӧк тайға хуңаанда ӧскен полтыр кӧг тириине чарас кӧгліг ағас.

 

Ол ағастың ондайын сизініп, Ус кізі ағылтыр аны тӧге торыспахта.

 


 

Тузы читкенде, сых-суу синінңе халтыр ағаста. Чардыхтарға сииліп, чарыл партыр ол кизектерге.

 

іилістіре кизек ағас табылтыр. Хомыс кӧрімі сииліп, кін поларӱттаныхталтыр.

 

Дғастың артығы алылып, анаң андар тоғынары халтыр.

 

Хомыстың ортызын таныхтап, сиилгеннең чара кизілген кӧрімі кӧзіділ партыр.

 

Хюмыс пазы таныхталып, сиил партырлар аймах-пасха синніг ӱн иркіннері.

Таныхталған сиглер хоостыра кизіп, хомыс пазы паза мойыны иділ партыр.

 

Устың холында ойналып, хомыс пазы тӧріптір.

 

flx ӧрге иб алнында турчатхан ат тінін палғадаң алтын теек.

 

It TiHiH палғаңаң теек хьш палғаӌаң ниме пол партыр.

 

Хомыста теек хыл тартчаң паза аны тутчаң ниме полыбыстыр.

Cv.


 

Хыллар артынып турӌаң тикпе хатығ ағастаң киртіл партыр.

 

Тузы чидіп, тимге сыхханда чыыл партырлар чардыхтар

- 0ғаң, ноға хомыстар аймах-пасха пӱдістіглер ?

- Син ікі аңӌыны ундутпадың ни?

-Чох!

- Пӱӱнгі кӱнде андағох киректер полчалар.

-?!

-Хай Ээзі тоғастырпірчииткізее.

- Хайдағ Хай Ээзі?

- Пістің чон тіпче: ТағЭэзі, ТайғаЭэзі, СуғЭэзі, Тура Ээзі, СӧсЭэзі...оңарылдыңма?

-Я.

- Читіре піл полбаан ползаң, Улуғларыңнаң сурып

ал.

Хай Ээзі ол чиит оолға хомыс омазын кӧзіт пиртір паза Ай Чарых оол адан чӧрерзің тіптір.

- Хайда пиртір, хайда тіптір?

- Тӱс Чиріңде тіп чоохтазам чарир ба?

- ?! Че, сизіндім осхас. Ай Чарых оолның чонда чӧрӌең ады-солазы хайдағ?

-Вячеслав Кученов.

 

- Пӱдізі пасха хомыстар паза хайди тӧрееннер ?

- Пасхаларын пістің ӧбекелерібіс Чуртасха килістіре чазап чайаптырлар.

- Ноға тігі хомыс харнында мӱӱстіг?

- Ол, харнында мӱӱстіг хомыс нимес.

- Нимедір зе?

- Тӱӱрге тӧӧйлеп чайалған хомыс.

- Ноо-ниме пирче ол?

- Чапхысты чалбах идіп аларға ондай пиредір, аның хоостыра хомыстың табызын тың паза пай идіп одырадыр.

 

- Паза nip сурығ пар.

-Че,сур.

- Хомыстың учазьшда пір ӱт пар. Ноо-нимедір ол?

- Хомысты холға алып алзаң, ипти-тапти одырыбыссаң, ол ӱт кізі кінінең хости поладыр. Ол ӱтті кін тіп адап кӧреең пу чоохта. Кізі кіні паза хомыс кіні пірге киліс парчаттырлар. Чир-чайаан ӱні - кізі кӧңні кіннер хоостыра кіредір хомысха. Анаң, хач;ан ол хомыснаң ойназа, кізі кӧңні хомыс хоостыра, кӧг полып, чир чалбахха чайылып одырча.

- Хайдаң килген пу піліс?

- Чоннаң. Паза nip ондай пар.

-Хайдағ?

- Хаӌан соохха тоопчатсаң алай кӧңнің чарых полбаза, ол кін хоостыра хомыс сағаа кӱс пирер.

- Че-е?! Киртіс чоғыл, хайди іди полчдң ниме?

- Соохха тоопчатсаң - чылыдар, кініңнең идіңңе чьшығ ойлап тарир. Істің тар полза - иптир, кӧңніңні чарыдар. Аның хоостыра харааң чарир, чуртасха тартьшарзың.

- Че, прайзы ойнап сыхса чи хомыснаң?

- Чахсы. Чонның кӧңні кӧдірілер.

 

- Дғаң!

-Я?

- Амды таныстыр мині хомысчыларнаң.

- Таныстырам. Ат алнынңа чӱгӱрчеткен адай полбадах.

- Мин, адайах?!

-Че, че.

- Пазох сурығ.

- Сурығлар, сурығлар... Че.

- Хомыстар аймағьш кӧрдім. Нӧӧс олар прайзы пір аттығлар.

- Пок. Пыросынчам. Сағамох...

- Кем ат алнынча чӱгӱрчең сағызы чох адайах?

- Че, че. Чиитсің ам даа...

-Истіпчем.

- Андағ Оңдай полған, ниме-нооның ады ікі сӧснең пӱтчең ниме-де таныхтап. Хомыстың иргідегі ады топчыл хомыс. Топчьш таптап, киртіп теені осхас. Пӱӱн хомыстар аймах-пасхалар: чарды хомыс, хай хомыс, теері хомыс, ағас хомыс, кӧг хомызы. Олар поладырлар ікі паза ӱс хыллығ, ӱн иркінніг алай ба чох. Пу хомыстарны прайзын топчыл тіп адирға чарир киртіп иділчеткеннеңер.

Че олар пасхалалчалар пӱдізінең паза килістіре тузаланчатханынаң: хайлирға, ырлирғапазакӧглер ойнирға.

Пӱӱнгі туста кем хомыснаң ойнап, аны чонға кирген паза кирче?

Подробнее ...

Родина американских индейцев обнаружена на Алтае

Генетики установили, что американские индейцы пришли на американский континент с территории современного Алтая. Статья ученых появилась в журнале American Journal of Human Genetics, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизеПенсильванского университета, сотрудники которого принимали участие в работе.

В рамках работы ученые анализировали ДНК современных обитателей Алтая. Они сравнивали его с образцами, собранными на территории Казахстана, Китая, Монголии и других регионов, а также с ДНК представителей различных индейских племен. По утверждению ученых, так как в анализе использовалось большое количество генетических маркеров, они могут считаться довольно точными.

В результате исследователи обнаружили в гаплогруппе Q (она относится к Y-хромосомной ДНК) уникальную мутацию, которая роднит обитателей Алтая с племенами индейцев, которые считаются первыми из пришедших в Северную Америку. Аналогичные результаты были получены при анализе гаплогрупп C и D митохондриальной ДНК. Исследователи даже смогли установить, что обитатели южной части Алтая являются более близкими родственниками индейцев, чем обитатели северной части.

Новые результаты подтверждают теорию о том, что заселение Северной Америки началось примерно 18-20 тысяч лет назад — именно тогда люди перешли из Сибири на Аляску. До недавнего времени ученые считали, что это процесс начался примерно 30 тысяч лет назад. В 2003 году в журнале American Journal of Human Genetics появилась статья, авторы которой передвинули время, когда началось переселение.

 

Источник: http://archeonews.ru/rodina-amerikanskix-indejcev-obnaruzhena-na-altae/

Подробнее ...

Хакасы - Тадарлар - Минусинские, Абаканские,Енисейские, Ачинские Татары

Хакасы- тадарлар, устаревшее - минусинские, абаканские,енисейские, ачинские татары.Тюркский народ России, проживающий в Южной Сибири на левобережье Хакасско-Минусинской котловины. Традиционная религия- шаманизм, в XIX веке многие были обращены в православие часто принудительно.Численность всего примерно 75 000чел.
В 1604-1703 годах кыргызское государство, располагавшееся на Енисее, подразделялось на 4 владения (Исарское, Алтырское, Алтысарское и Тубинское), в которых сформировались этнические группы современных хакасов: качинцы, сагайцы, кызыльцы и койбалы.
До революции хакасов называли татарами (минусинскими, абаканскими, качинскими). В то же время в документах XVII -XVIII веков Хакассия именовалась Кыргызская земля или Хонгорай. В качестве самоназвания у хакасов употребляется -хоорай или хыргыс-хоорай.
В XVII-XVIII веке хакасы проживали в Минусинской котловине разрозненными группами и находились в зависимости от феодальной верхушки енисейских кыргызов и монгольских алтын-ханов. В первой половине XVIII они были включены в состав Русского государства. Территория их проживания была поделена на «землицы» и волости, во главе которых стояли башлыки или князьцы.
Термин «хакас» появился лишь в 1917г которое было образовано от слова «Хягас», упоминавшегося в древности в китайских летописях.
20 октября 1930 года в Красноярском крае была образована Хакасская автономная область, а в 1991 году была образована республика Хакассия, вошедшая в состав России.
Быт хакасов.Традиционным занятие хакасов является полукочевое скотоводство. Они разводили крупный рогатый скот, овец и лошадей, из-за чего и назывались иногда -трёхстадным народом. Местами разводили свиней и домашнюю птицу.
Не последнее место в хозяйстве хакасов занимала охота, считавшаяся исключительно мужским занятием. А вот земледелие было распространено лишь в некоторых районах, где основной посевной культурой являлся ячмень.
Женщины и дети в прежние времена занимались собирательством съедобных коренья кандыка и сараны, орехи. 
Основным видом хакасских селений были аалы -объединения 10-15 хозяйств- родственных. Поселения подразделялись на зимние -хыста, весенние частаг, летние чайлаг, осенние кустег. Хыстаг обычно располагался на берегу реки, а чайлаг в прохладных местах у рощ.Жилищем хакасов была юрта -иб. До середины XIX века бытовала переносная круглая каркасная юрта, которую летом покрывали берестой, а зимой ещё и войлоком. В позапрошлом веке распространились стационарные срубные многоугольные юрты. В центре жилища был расположен выложенный из камня очаг, над которым в крыше делали дымовое отверстие. Вход располагался с восточной стороны.
Традиционной пищей хакасов служили мясные и молочные блюда. Наиболее распространёнными блюдами были мясные супы угре и бульоны мун. Праздничное блюдо - кровяная колбаса хан-сол. Традиционный напиток-айран, приготовлялся из кислого коровьего молока.
Культура хакасов-основные праздники хакасов были связаны с земледелием и скотоводством. Весной хакасы отмечают Урен Хурты- праздник убиения зернового червя, традиции которого были призваны охранять будущий урожай. В начале лета отмечают Тун Пайрам - праздник первого айрана - в это время появлялось первое молоко. Праздники обычно сопровождаются спортивными состязаниями, которые включают конные скачки, стрельбу из лука, борьбу и прочее.
Наиболее почитаемым жанром хакасского фольклора является героический эпос Алыптыг нымах, исполняемый под аккомпанемент музыкальных инструментов. Героями песен являются богатыри алыпы, божества, духи. Сказители пользовались в Хакасии уважением и кое-где даже освобождались от налогов.
В старину у хакасов был развит шаманизм. Шаманы камы также выполняли функции лекарей. На территории Хакасии сохранилось множество культовых мест, где совершались жертвоприношения (обычно баранов) духам неба, гор, рек. Национальной святыней хакасов является Борус — вершина на Западных Саянах.

Источник: https://www.facebook.com/groups/256636881107094/permalink/1217949584975814/

Подробнее ...

Образование этнополитического союза Хонгорай

После падения в 1368 г. империи Юань, куда входила территория Саяно-Алтая, монгольские ханы, занятые междоусобной борьбой, потеряли свою власть над туменом Кыргыз, расположенным в долине Среднего Енисея. Кыргызская аристократия предприняла небезуспешные попытки для возрождения былой государственности. Во второй половине XIV в. кыргызы в борьбе против монголов объединились в союз с туменом Ойрат, где заняли лидирующее положение. В 1393 г. на Саяно-Алтае образуется коалиция, получившая название «Дурбен Ойрат» - т. е. четыре ойрата, куда вошли четыре группировки - олеты, багатуты, хойты и кэргуты. Под именем «кэргут» выступал этноним «кыргыз», представленный в монголизированной форме. Предводитель кыргызского тумена в ойратской федерации Угэчи-Кашка в 1399 г. решил учредить иное официальное название для своего владения . Он провозгласил себя ханом новой династии и государства «Дадань». [Бейшеналиев. 1995, с. II.]

По всей видимости, кыргызы в 1399 г. вышли из состава федерации «Дурбен Ойрат», добившись своих целей. Можно предположить, что монгольские племенные группы: туматы, урдуты, кераиты и др.. оказавшиеся волею центрально-азиатских властителей XIII в. переселенными в долину Среднего Енисея, а также древние местные племена: ызыр, эчиг, хапхына и др.. ставшие частью формирующегося этноса, были объединены под эгидой кыргызов в единый этнополитический союз «Хонгор» или «Хонгорай».

Указанная форма объединения народа в языке местного населения получила определение «толай» (толы, торо), т. е. этнополитический союз. Определение «толай» постоянно употреблялось в исторических преданиях в паре с именем «Хоорай» (Толай Хоорай). Термин «толай» обозначал не только народные массы, а. судя по контексту, союз племен и родов. Хонгорай, несомненно, представлял союз племен, возглавлявшийся кыргызской элитарной группой.

В китайском дипломатическом языке XVII—XVIII вв. название Хонго-рай употреблялось в двух значениях: 1. Географическое понятие, связанное с горно-степным регионом Верхнего Енисея, наряду с именами «Хан-гай» в Монголии и «Алтай» в Джунгарии: 2. Государственное образование под определением «Хан Хонгорай». [АВПРИ.]

В географическом отношении Хонгорай или Кыргызская земля совпадает с нынешним понятием Хакасско-Минусинскою края. В хакасском языке в результате процесса стяжения гласных это историческое название стало звучать как «Хоорай». Историческое имя «Хонгорай» (Хоорай) характерно только для Хакасско-Минусинского края и более в других местах Азии не встречается. Хакасское слово «хонгорай» (хоорай) не имеет ничего общего с монгольским «хори», якутским «хоро», тибетским «хор». Они разного происхождения и разной этимологии. Согласно мнению тюрколога Б. И. Татаринцева, слово «Хонгорай» (Конгурай, Хоорай) имеет древнетюркское происхождение и, по-видимому, вначале служило для обозначения горно-степной страны, находящейся к северу от Тувы на Среднем Енисее. [Татаринцев, 1985, с. 157.] В таком случае значения этнонимов «кыргыз» (букв, степное племя) и «хонгорай» (букв, горностепной народ)идентичны.

Этнополитическое образование «Хонгорай» представляло собой государство, носившее народные определения: «Хан Хонгорай» (т. е. Царский Хонгорай), «Ӱлге (Тӱлге) Хоорай» (т. е. Независимая страна Хонгорай) или «Кӱр Хоорай» (т. е. Государство Хонгорай).

Согласно хакасским легендам, местом зарождения кыргызского народа являлось междуречье Белого и Черного Июсов в северо-западной части Минусинской котловины. Здесь в степи под названием «Обаалыг ачых» (т. е. Курганная поляна) обосновались девять братьев кыргызов, от которых со временем вырос девятитысячный народ Хонгорая. [Чирим. 1982, С. 18.]

Руководящая роль принадлежала правящему роду кыргыз, а подчиненную роль исполняли зависимые племена, называемые «киштымами» или по-монгольски - «урянхай». Основанием для подобного заключения являются показания широкого круга источников и, в первую очередь, письменных документов XVII века.

Согласно исследованиям тюркологов, слово «хонгорай» восходит к географическому обозначению горно-степных просторов Минусинской котловины. В эпоху позднего средневековья при возрождении кыргызской государственности имя «Хонгорай» стало политическим знаменем, под которым объединились различные по происхождению и социальному положению, но единые по совместному проживанию этнические группы. Среди новорожденного хонгорского этноса (по-хакасски «хоорай») ведущую роль заняли потомки кыргызских родов.

Роль кыргызов в этнополитическом союзе «Хонгорай» была настолько велика, что в русских документах XVII в Хакасско-Минусинский край получил название «Кыргызской земли». [Бутанаев, 2007, с. 11-57.| Население Хонгорая говорило на едином языке, называемом по-русски кыргызским. Вполне вероятно, что кыргызский язык имел свои диалекты. Согласно разделению Хонгорая на четыре улуса, вероятно, существовало, как и у современных хакасов, четыре диалекта. [Материалы, 1996, с. 161-164.]

Название «Хонгорай» в русском дипломатическом языке применялось в том случае, когда текст являлся переводом с монгольского или маньчжурского письма. Например, согласно заявлению Цинского правительства Сибирскому губернатору К. М. Гагарину, в 1707 г. русские люди построили Абаканский острог на месте, называемом Хонгорай, «которое близ Зенгории». А на том месте Хонгорай «кочуют и имеют промыслы наши есашные кыргызцы и урянхайцы». [РГАДА.] Значит, правящий род кыргызов совместно с зависимыми людьми - «урянхайцами» и составляли население Хонгорая или Кыргызской земли в XVII в.

Аутентичность данного названия подтверждается рядом устойчивых сочетаний, употребляющихся в историческом фольклоре и ныне малопонятных. Например: Тиле Хоорай, Ал Хоорай, Таг Хоорай, Чазы Хоорай, Хамых Хоорай и т.д.

Богатое фольклорное наследие народов Южной Сибири сохранило для нас название «Хонгорай» (Хоорай) в качестве старинного обозначения Хакасии. Оно широко употреблялось в героическом эпосе, исторических преданиях, шаманских камланиях и поэтической речи. [БХРИЭС, с. 189; Бутанаев, Бутанаева, 2008, с. 27-29.]

Согласно объяснению сказителей, словосочетание «Толы Хоорай» обозначает степные просторы Хакасско-Минусинского края, а выражение «Хоорай чурт» - Хоорайская страна - связано с понятием родины богатырей - ханов, расположенной в степях долины Среднего Енисея. В героическом эпосе хакасов под словом «Хоорай» подразумевается и ойкумена, населенная людьми, и историческая родина. Эта мысль проходит красной строкой в хакасском фольклоре, где под эпическим именем «Девятиугольная страна Хоорай» передаются чувства, связанные с обозначением родного отечества.

Хонгорцам известно щемящее душу чувство ностальгии по своей святой отчизне. После насильственных угонов для того, чтобы Толы-Хоорай не превратился в опустевшую страну, ее сыны любыми путями, преодолевая неимоверные трудности, возвращались назад.

Современные хакасы, являющиеся преемниками населения Хонгорая, в фольклорных произведениях народ «хоорай» связывают с кыргызами.

Отождествление хонгорцев с кыргызами свидетельствует о преемственности этнополитическим союзом Хонгорай (XIV—XVIII вв.) традиции Кыргызского государства (VI—XIII вв.).

Помимо выражения «кыргызский девятитысячный союз Хоорай». в хакасских преданиях употребляется сочетание «тубен Хоорай», т. е. ту-мен Хонгорай. Данные фольклора увязываются с историческими фактами XIII в., когда монголы, завоевав область Саяно-Алтая, согласно своему военно-административному делению, образовали в этом регионе тумен Кыргыз. Сопоставляя вышеуказанные факты из письменных источников и исторической памяти народов Саяно-Алтая, можно констатировать, что этнополитическое образование под названием «Хонгорай» произошло из тумена кыргызов.

Согласно сведениям хакасского фольклора, историческое название «Хоорай» впервые прозвучало из уст монгольского хана (Моол-хан). который со своей армией, перевалив Саянский хребет, встал на зиму в крепости на г. Хызыл-хая в долине Абакана. Он благополучно там перезимовал со своим войском. Восхищаясь благодатной землей, монгольский хан воскликнул: «Пусть будет вечным тумен Хоорай, пусть будет нескончаемым скот у народа Хоорай!». С тех пор Хакасско-Минусинский край стал называться Хоораем. [Хакас, 1960, с.89.] Отсюда следует, что определение Хоорай (Хонгорай) возникло в монгольскую эпоху (XIV-XVII вв.).

Одно из первых письменных сообщений о Хонгорае и хонгорайцах отмечается в письме Чокур-тайши, брата первого ойратского правителя Батура-хунтайджи. В 1642 году, после похода Я. Тухачевского в Кыргызскую землю, он отправил жалобу в Москву на нападение русских войск. В послании Чокур-тайши прозвучало требование прекратить завоевания людей Хонгорая, именуемых русскими кыргызами. В данном документе подтверждалась идентичность этнонимов «кыргызы» и «хонхоройцы». [Чимитдоржиев, 1978, с. 179.] В 1666 г. на запрос красноярского воеводы про князя Еренака Ишеева посланцы Алтын-хана «Эйзан с товарищи» сказали, что «они того кыргыза Еренака знают, кочует де он в Кыргызах в Конгурае, а ясак платит нам, великому государю, также и их Лоджану-царю». [Материалы, 1996, с. 172.] Указанные источники полностью подтверждают соответствие русского понятия «Кыргызская земля» (Кыргызы) с тюрко-монгольским названием «Конгурай» (Хонгорай).

Впервые вывод о названии «кыргызы», в качестве русского обозначения жителей долины Среднего Енисея, т. е. хакасов, сделал краевед И. Кузнецов-Красноярский. Он писал: «Сопоставляя все приведенные нами выше сведения о енисейских киргизах, основанные на исторических документах, можно сделать выводы, что I) енисейские киргизы не составляли отдельной народности, а заключали в себе разные тюркомонгольские роды и колена, которые получили общее название киргиз от томских казаков в начале XVII столетия; ... 3) часть этих киргизов живет и но настоящее время на юге Енисейской губернии, как например, инородцы Минусинского уезда - тубинцы, сагайское колено кыргыс, езерцы (ызыр)». [Кузнецов-Красноярский, 1902, с. 37.]

Многие народы и государства получали от своих соседей имена, далеко не созвучные с их самоназванием. Так, Кыргызстан в русских документах XVII в. назывался «Бурутской землей», ибо тянь-шаньских кыр-гызов джунгары именовали «бурутами». С другой стороны, Джунгария (Зенгория) в русских источниках была известна как «Калмыцкая землица». а сами джунгары, самоназвание которых было «ойрат», назывались не иначе как «черные калмаки».

Этнополитическое объединение Хонгорай, по всей видимости, являлось раннегосударственным образованием с неразвитой формой общественных институтов. Известный историк Н. Козьмин считал, что объединение кыргы-зов в XVII в. «было именно государство, но находящееся в упадке». Другой сибирский историк, В. И. Огородников, писал; «Таким образом, Кыргызское государство дожило до XVII ст. лишь в виде обломков, ... Раздробленность и слабость кыргызов сделали из них предмет вожделений со стороны русских, монголов и джунгаров». [Огородников, 1920, с. 242.J

В самом начале XVII в. первые русские послы главу «Кыргызской земли» величали «кирбицким царем», т. е. признавали его суверенитет. В 1619 г. томский казак Иван Петлин докладывал: «Ехали они из Томского острожку на Кирбицкую землицу степью 6 день, а кирбицкой царь голду-ет государю, и, приехав в Кирбицы, сказали, что они посланы от государя в Китайское государство. И кирбицкой царь тотчас дал им корм и подводы и провожатых и отпустил их в Мугальскую землю к Алтыну-царю». [Демидова, Мясников, 1966, с. 55.]

Сами кыргызы в 1652 г. русским служилым людям «Степану Коловскому с товарищи» объясняли: «Как де они на тех своих землях и зачались, и на тех де их землях никоторой мугальской царь, ни царевич, ни мугальские, ни калмацкие тайши войною не бывали и воинских людей не посылали, и ныне де Алтын царь на их землю приходил с сыном своим Лоджаном с воинскими людьми с пятью тысячами человек». [Материалы, 1974, с. 384.]

Надо отметить, что в отношении Хонгорая у Китая существовала особая позиция. В 1702 г. китайский император Канси называет государство енисейских кыргызов «Хан Хонгор» или «Хан Хонгорой». [Бутанаев, 2008, с. 262.] Определение «Хан» - т. е. ханский, говорит о наличии суверенитета кыргызов. Император Канси ставит на одно из первых мест значение Хан Хонгорая при разгроме Джунгарии китайскими войсками. Отсюда следует, что Хонгорай представлял собой государственное образование, суверенитет которого не всегда сохранялся.

Известный историк С. В. Бахрушин отрицал государственную организацию кыргызов и утверждал, что у них господствовали патриархально-родовые отношения. «При господстве патриархально-родовых пережитков в быту енисейских кыргызов, - писал он. - ещё невозможно говорить даже о зачатках у них государственного устройства. Однако соседство с могущественными государствами втягивало их в очень сложные отношения и способствовало укреплению связей между отдельными племенами, входившими в состав Кыргызской земли. Несмотря на то, что Кыргызская земля была разбита на несколько самостоятельных аймаков, она политически составляла одно целое. Если употреблять позднейшее выражение, это была федерация небольших племенных княжеств». [Бахрушин, 1955, с. 190.] Вместе с тем, он вынужден был признать, что «Кыргызская земля» при внешних отношениях с Россией проявляла независимость.

В эпоху позднего Средневековья при возрождении кыргызской государственности имя «Хонгорай» стало политическим знаменем, под которым собрались различные по происхождению, но единые по совместному проживанию этнические группы, ставшие основой современных хакасов.

Хакасское народное название Хонгорай (Хоорай) является историческим именем территории долины Среднего Енисея, отмеченной в восточных письменных источниках XVII—XVIII вв. В целом Хонгорай представлял раздробленное феодальное государство со слабой центральной властью. В демографическом плане он проигрывал соседним ханствам, и, в частности, из-за малочисленности населения уступал силе монголов и ойратов. Хонгорай занимал долину Среднего Енисея и в административном отношении разделялся на четыре улуса-княжества: Алтысарское, Исарское, Алтырское и Ту-бинское. Кочевники всех четырех улусов в русских письменных источниках объединялись под общим именем кыргызы.

Подробнее ...
Подписаться на этот канал RSS
для детей старше 16 лет